นิสิตท่านใดมีความสามารถในการเขียนเรียง
ความ ถ่ายภาพ ออกแบบโปรเตอร์ ฟังทางนี้
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รับน้องปลอด
แอลกอฮอล์ รับสมัครผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวด ในหัวข้อ "รับ+รัก น้องใหม่
ปลอดแอลกอฮอล์ " ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้
ถึง 31 ก.ค. 2553 ทาง E-mail.knc.nu_53@hot
mail.com และห้องคณะกรรมการดูแลการรับ
น้องและประชุมเชียร์.

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพจัดเครื่อข่าย
(U-Network) ภาคเหนือตอนล่าง คณะกรรม-
การดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ จัดโครง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับน้องของสถาบัน
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 22 สถาบัน
ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค. 53 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

วีดีทัศน์แนะนำคณะกรรมการดูแลการรับน้อง
และประชุมเชียร์